Make your own free website on Tripod.com
ระบบปฏิบัติการ Linux คืออะไร
ประวัติของ Linux
แนะนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
ระบบปฏิบัติการ Linux-SIS
 ทำไมถึงต้องเป็นลีนุกซ์
 ผู้ใช้งานและแอพพลิเคชันบนลีนุกซ์
การพัฒนาระบบงานบนลีนุกซ์
อนาคตของการใช้ระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์เป็นเช่นไร?
คำสั่งแรกใน Linux
Kernel รุ่นล่าสุดของ Linux
 
 
ระบบปฏิบัติการ Linux-SIS
 
     ระบบปฏิบัติการ Linux-SIS หรือ Linux School Internet Server เป็นชุดซอฟต์แวร
์ Linux รวมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้งานเป็น Internet Server
อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเน้นวิธีการติดตั้งที่ง่าย และมีซอฟต์แวร์ที่จำเป็นมาพร้อม พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (NTL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ก-
ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งออกแบบมาสำหรับโรงเรียน
ที่เชื่อมต่อกับโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) และสถาบันการศึกษาที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไทยสาร (ThaiSarn)
 
    Linux-SIS พัฒนามาจาก Slaceware Linux Distribution โดยมีการเพิ่มซอฟต์แวร์
 
    ที่จำเป็นในการใช้งาน Internet Serve พร้อมการตั้งค่าต่างๆ เริ่มต้นให้
มีระบบการติดตั้งที่ง่าย แยกส่วนที่เพิ่มเติมจาก Slackware อย่างชัดเจน
 
    *ออกแบบมาเพื่อให้การติดตั้งและเริ่มใช้งาน สามารถทำได้ง่าย และรวดเร็ว
 
     * มีซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครบครัน
 
<home