Make your own free website on Tripod.com
ระบบปฏิบัติการ Linux คืออะไร
ประวัติของ Linux
แนะนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
ระบบปฏิบัติการ Linux-SIS
 ทำไมถึงต้องเป็นลีนุกซ์
 ผู้ใช้งานและแอพพลิเคชันบนลีนุกซ์
การพัฒนาระบบงานบนลีนุกซ์
อนาคตของการใช้ระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์เป็นเช่นไร?
คำสั่งแรกใน Linux
Kernel รุ่นล่าสุดของ Linux
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernel รุ่นล่าสุดของ Linux
 
     kernel หรือตัวแกนหลักในเวอร์ชันล่าสุดของระบบ Linux ที่ได้ประกาศออกไปแล้วคือเวอร์ชัน 2.2.0
ซึ่งออกมาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2542 (ซี่งก็มีการพบข้อผิดพลาดและปรับปรุงไปเป็น 2.2.1 ภายในอีก
ไม่กี่วันต่อมา) ซึ่ง kernel เวอร์ชันนี้ใหม่จะสนับสนุนฮาร์ดแวร์ และโปรโตคอลมากขึ้นกว่าเดิม และ
คาดกันว่าจะเป็น kernel ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดรุ่นหนึ่งทีเดียว
 
    *ข้อสังเกตในเรื่องเลขรหัสเวอร์ชันของ Linux
 
     ก็คือ ถ้ารหัสเวอร์ชันหลังทศนิยมตัวแรกเป็นเลขคู่
เช่น 1.0.x,1.2.x แสดงว่าเป็นเวอร์ชันที่มีเสถียรภาพพอสมควร คือสามารถนำไปใช้งานจริงได้ แต่ถ้า
เป็นเลขคี่ เช่น 1.1.x, 1.3.x จะถือว่าเป็นเวอร์ชันทดสอบ ซึ่งมักจะมีการเพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆลง
ไปเรื่อยๆ และยังต้องทำการทดสอบหาข้อผิดพลาดต่างๆอยู่ เมื่อทดสอบจนเป็นที่พอใจ แล้วจึงจะ
ปรับรุ่นเป็นเลขคู่ เช่นจาก 1.5 เป็น 1.6 เพื่อเผยแพร่เป็นรุ่นที่ใช้งานจริงได้ต่อไป
 
<home