Make your own free website on Tripod.com
ระบบปฏิบัติการ Linux คืออะไร
ประวัติของ Linux
แนะนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
ระบบปฏิบัติการ Linux-SIS
 ทำไมถึงต้องเป็นลีนุกซ์
 ผู้ใช้งานและแอพพลิเคชันบนลีนุกซ์
การพัฒนาระบบงานบนลีนุกซ์
อนาคตของการใช้ระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์เป็นเช่นไร?
คำสั่งแรกใน Linux
Kernel รุ่นล่าสุดของ Linux
ดิสตริบิวเตอร์ระดับโลกของ Linux
รู้จักกับ Red Hat Linux
 
 
 
 
 
 
 
ดิสตริบิวเตอร์ระดับโลกของ Linux
 
     *ดิสตริบิวเตอร์ (distributor) คือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเพื่อรวบรวมและจัดจำหน่าย Linux โดยเฉพาะ
โดยเอาโปรแกรมต้นฉบับหรือ source program ที่พัฒนาและแจกจ่ายโดยทีมงานของลีนุส ทอร์วัลดส์
มาคอมไพล์ (compile) หรือแปลให้เป็นภาษาเครื่องสำหรับแต่ละแบบ หรือแต่ละแพล็ตฟอร์ม (platform)
พร้อมทั้งโปรแกรมอื่นๆที่น่าใช้ หรือคิดว่าผู้ใช้จำเป็นในการทำงาน (ซึ่งก็มักจะได้มาด้วยวิธีเดียวกันคือจาก
source program ที่มีผู้พัฒนาขึ้นแจกจ่าย) และมาปรับแต่งการทำงานต่างๆที่จำเป็น รวมถึงทดสอบ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ หรือแจ้งกลับไปที่ผู้พัฒนา และในทางปฏิบัติแล้วหลายบริษัท
ก็จะมีคนเข้าไปร่วมทีมผู้พัฒนา Linux เสียเองด้วย เช่นทีมงานของบริษัท Red Hat เป็นต้น) เกิดเป็น
โปรแกรมสำหรับแจกจ่าย ตามแบบฉบับของแต่ละราย หรือที่เรียกว่า “ดิสตริบิวชั่น” (Distribution) ขึ้นมา
 
    *การจำหน่ายจ่ายแจกโปรแกรม ของดิสตริบิวเตอร์เหล่านี้ ก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกา
 
    *หรือสัญญาของความเป็นโปรแกรมสาธารณะหรือ GPL (General Public License) เช่นเดียวกับตัว
 
 

    *Linux เองดังที่อธิบายแล้ว คืออะไรที่เอาลีนุกซ์มาทำก็ต้องเปิดเผย source code เพื่อให้ผู้อื่นเอาไป
พัฒนาต่อได้ด้วย แต่ที่เปิดเผยนั้นจะรวมถึงเฉพาะแต่ source code เท่านั้น ส่วนตัว distribution
คือโปรแกรมที่แต่ละรายรวบรวมเอาไว้เป็นชุดนั้นไม่ฟรี (ดังนั้นที่ก๊อปปี้ขายกันอยู่ทั่วไปก็
ไม่ถูกต้องเท่าใดนัก)

 
<home