Make your own free website on Tripod.comWhat is UNIX
ลักษณะโครงสร้างของระบบ UNIX
 คำสั่งพื้นฐานในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ในยูนิกซ
โครงสร้างในการทำงานของ Unix
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
แนะนำระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ - Linux
คุณสมบัติของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ -unix
คำสั่งสลับหน้าจอเสมือน (Virtual Console)
คำสั่งดูเนื้อหาของแฟ้มข้อความ (Text file)
คำสั่งเปลี่ยนไดเรกทรอรี่ (Change Directory)
คำสั่งยกเลิกการใช้งานระบบ
คำสั่งดูรายการในสารระบบ
คำสั่งสร้างไดเรกทรอรี่
ลักษณะโครงสร้างของระบบ UNIX
 
      *สามารถแบ่งออกเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆ ได้ 4 ส่วน คือ
 
      1. Hardware  เป็นส่วนของตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับการทำงานของระบบ เช่น CPU หน่วยความจำ แหล่งเก็บข้อมูลต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานอยู่ในระบบ
 
      2. Kernal   หรือแก่น คือโปรแกรมส่วนที่เป็นหัวใจในการทำงานของระบบ มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบภายในทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การเตรียมทรัพยากรต่างๆของเครื่องให้พร้อมที่จะทำงานอีก ทั้งจัดสรรทรัพยากรของระบบจัดเก็บข้อมูลบริหารหน่วยความจำให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในและนอกตัวเครื่องทั้งหมด Kernel เป็นส่วนที่ขึ้นอยู่กับชนิดเครื่อง ซึ่งจะต้องเปลี่ยนไป เมื่อใช้กับเครื่องรุ่นต่างกันไปเพราะต้องติดต่อกับตัวเครื่องโดยตรง และยังเก็บฟังก์ชันภายในต่างๆ ที่ทำหน้าที่จัดการระบบ
 
     3. Shell   หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น Command Interpreter ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับส่วนของ Kernel หรือเมื่อเทียบกับดอสแล้วจะเทียบได้กับ command.com โดย Shell จะคอยรับคำสั่งที่ผู้ใช้ใส่เข้าไปทางแป้นพิมพ์แล้วทำการแปลความหมายของตัวอักษรพิเศษต่างๆ (ถ้ามี) ก่อนที่จะส่งให้กับส่วนอื่นทำงาน ซึ่งอาจเป็น Kernel หรือ Utility ต่างๆ เพื่อใช้ควบคุมการทำงาน อีกทั้งขีดความสามารถของ Shell ได้พัฒนาขึ้นเทียบได้เท่ากับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งเลยทีเดียว สามารถนำมาเขียนเป็นโปรแกรมได้โดยการนำคำสั่งต่างๆมาเรียงต่อเข้าด้วยกัน มีการใช้ตัวแปรการตัดสินใจโดยโปรแกรมลักษณะของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมานี้เราจะเรียกว่า Shell Script และใน Shell หลายชนิดยังได้เพิ่ม editor สำหรับเขียนคำสั่งเป็นรูปแบบกระบวนความอีกด้วยเพี่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและเขียนคำสั่งใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Shell ยังทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องกำหนดทิศทางการเข้าออกของ Input/Output ด้วย
 
    4. Utilities   เป็นส่วนของโปรแกรมและเครื่องมือในการทำงานบนระบบ ซึ่งได้ถูกออกแบบให้แยกกับส่วนของ Kernel โดยมีชั้นของ Shell เป็นตัวแบ่ง ทำให้สามารบริการงานที่ซับซ้อนได้ ซึ่งส่วนนี้เองจะเป็นส่วนที่แสดงถึงความโดเด่นและขีดความสามารถของระบบ UNIX ได้แก่คำสั่งต่างๆที่ผู้ใช้โดยทั่วไปสามารถเรียกใช้ได้บน UNIX เนื่องจาก UNIX ได้แยกเอาหน้าที่ที่จำเป็นเท่านั้นไว้ในตัว Kernel เป็นผลให้ Kernel มีขนาดเล็กลง และเพื่อชดเชยความสามารถของ Kernel จึงได้มีการสร้าง Utilities หรือคำสั่ง เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้สะดวกขึ้น ลักษณะการเรียกใช้คำสั่งจะมีมาตรฐานดังนี้
 
 command [option] [argument….]
 
      command คือ ชื่อคำสั่ง หรือ Utility
     option คือ ทางเลือกของแต่ละคำสั่งที่มีให้
     argument คือ ข้อมูลที่จะส่งให้คำสั่งนำไปทำงาน  (ในบางกรณี ส่วนที่ปรากฏอยู่ใน […] ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้)
     
<home